Microsoft SQL Server 2016 数据库 key 序列号

分类栏目:服务器

308

Microsoft SQL Server 2016是一个全面的数据库平台,使用集成的商业智能(BI)工具提供了企业级的数据管理。Microsoft SQL Server 数据库引擎为关系型数据和结构化数据提供了更安全可靠的存储功能,使您可以构建和管理用于业务的高可用和高性能的数据应用程序。


SQL Server 2016 Enterprise Edition:         MDCJV-3YX8N-WG89M-KV443-G8249
SQL Server 2016 Enterprise Core Edition: TBR8B-BXC4Y-298NV-PYTBY-G3BCP
SQL Server 2016 Standard Edition:           B9GQY-GBG4J-282NY-QRG4X-KQBCR
SQL Server 2016 Web Edition:                  BXJTY-X3GNH-WHTHG-8V3XK-T8243